Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 6. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:57

Slunce zapadá:21:21

PARTNEŘI

Živý krajKK

Český rozhlas Karlovy Vary

Karlovy VARY REGION CARD

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednací řád komise sportu

I. Úvodní ustanovení

Jednací řád Komise sportu upravuje svolání, přípravu, obsah a průběh jednání, způsob usnášení a kontrolu plnění usnesení a zabezpečení úkolů, jakož i další otázky související s jeho působností.                                                                                                   

II. Svolání jednání

Jednání Komise sportu svolává předseda komise prostřednictvím tajemníka komise nejpozději 7 dní před samotným jednáním dle harmonogramu schváleného Komisí sportu.

III. Příprava jednání

Přípravu jednání Komise sportu organizuje tajemník komise ve spolupráci s předsedou podle programu stanoveného na posledním jednání komise a na základě včasných připomínek členů komise a vedení Města Mariánské Lázně. Podklady na doplnění programu je potřeba předat tajemníkovi komise minimálně 10 dní před termínem konání komise a materiál s podklady pro jednání se předkládají členům Komise sportu, minimálně 7 kalendářních dnů před plánovaným jednáním komise, nebude-li dohodnuto jinak.

Výše jmenovaní stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání,
b) program jednání,
c) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
d) způsob případného projednání materiálů a návrhů na opatření.

Subjekty, které navrhují materiál k projednání, předkládají návrh písemně tajemníkovi komise. K projednání jsou zpravidla přizváni. Materiál musí být zpracován tak, aby umožnil komplexní posouzení a přijmutí účinných opatření.

Materiál pro jednání Komise sportu obsahuje:

a) název materiálu,
b) jméno předkladatele,
c) popis problému,
d) návrh na usnesení.

Předseda může ve spolupráci s I. místostarostou podle povahy věci pro vypracování potřebných podkladů zřídit pracovní skupiny.

IV. Účast členů

Členové komise jsou povinni předem omluvit svou neúčast na jednání Komise sportu. Při dvou a více neomluvených absencí může být člen komise nahrazen jiným členem, navrženým komisí a schváleným Radou města.

Účast na jednáních se stvrzuje podpisem do Prezenční listiny.

Odchody a příchody během jednání člen Komise sportu oznámí tajemníkovi, který jeho nepřítomnost poznamená do zápisu.

V. Průběh jednání

Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jeho pověřený zástupce – místopředseda.

Předseda nebo jeho zástupce řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek.
Předseda ukončuje a přerušuje jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

Jednání je strukturováno následujícím způsobem:

a) zahájení,
b) konstatování usnášeníschopnosti (Komise sportu se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů),
c) schválení programu jednání,
d) kontrola plnění usnesení z minulého jednání,
e) vlastní jednání dle pořadí v programu,
f) nehlásí-li se nikdo o slovo, je rozprava ukončena, poté vyzve předseda členy komise, aby o návrhu hlasovali, hlasuje se veřejně,
g) na řádném jednání je vždy na konci zařazen bod „různé“ pro volné diskusní příspěvky
h) předseda prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo,

Do rozpravy se účastníci jednání přihlašují zvednutím ruky v průběhu jednání. Slovo uděluje předseda. Výjimkou je vystoupení místostarostů a starosty, kteří mohou v odůvodněných případech vstupovat do jednání průběžně.

Ke každému bodu jednání se diskutuje odděleně.

Účastníky jednání Komise sportu jsou členové komise a tajemník komise. Komise jsou veřejné a účastníci komise jsou rovněž přizvaní hosté a veřejnost.

 VI. Výjezdní jednání komise

Pro přípravu náročných materiálů a zjištění stavu na sportovištích a ve sportovních organizacích přímo na místě, může komise k tomuto určit výjezdní jednání. K tomu mohou být přizváni další odborníci či zaměstnanci Městského úřadu.

VII. Organizačně technické záležitosti jednání

Za veškerou administrativu spojenou s jednáním Komise sportu – příprava, rozesílání písemných materiálů, archivace apod. odpovídá tajemník.

VIII. Zápis a usnesení

Pořizuje se zápis o průběhu jednání komise. Za jeho vyhotovení odpovídá tajemník. Zde se ukládají úkoly členům komise. Důležité závěry z jednání komise a doporučení se zasílají starostovi, radě města, členům zastupitelstva a mají pouze poradní charakter.

Je-li potřeba k projednávanému bodu jednání konkrétní návrh usnesení, hlasuje se o něm hned poukončení rozpravy. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

V zápisu se uvádí:

a) den a místo jednání,
b) jména omluvených i neomluvených členů komise,
c) program jednání,
d) podané dotazy a návrhy,
e) výsledek hlasování,
f) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů komise měly stát součástí zápisu.

Zásadní námitky člena Komise sportu, tajemníka anebo vedení města proti zápisu projedná komise na nejbližším jednání. Formální připomínky budou opraveny v zápise okamžitě.

Zápis musí být rozeslán členům komise nejpozději 7 dnů po skončení jednání.
Námitky proti zápisu z komise je nutné uvést do dvou dní po jeho obdržení; zápis, proti němuž nebyly vzneseny námitky, se pokládá za schválený,
Schválený zápis předsedou je veřejnou listinou, dosvědčující průběh jednání a obsah usnesení.

Zápis je dočasně zavěšen na webu: www.muml.cz a www.sport-marianskelazne.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

Změny a doplnění Jednacího řádu schvaluje Komise sportu Města Mariánské Lázně.
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 21.05.2015.