Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:06

Slunce zapadá:21:06

PARTNEŘI

Živý krajKK

Český rozhlas Karlovy Vary

Karlovy VARY REGION CARD

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla ke stažení(pdf)

 

Město Mariánské Lázně

Pravidla

pro poskytování dotací na sportovní činnost

 

I.

Úvod – cíl

 

Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu Města Mariánské Lázně. Cílem je podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 23let věku na úseku sportuapohybovýchaktivit. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené právními předpisy (např. zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o hospodaření s rozpočtovými prostředky apod.). Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti (alkohol, drogy a kriminalita).

Dotace lze poskytnout zejména žadatelům, kteří mají působnost na území Města Mariánské Lázně a trvale pečují o děti a mládež do 23let věku nejméně dva roky.

 

II.

Zdroje

 

Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Její výši tvoří maximálně 5,5 % příjmů ze sdílených daní za předcházející rok, maximálně 6.200.000,-- Kč.

 

III.

Použití prostředků

Prostředky lze použít:

 1. na investice a opravy
 1. investice – pořízení dlouhodobého hmotného majetku a investice(vybavení - pořízení věcí) - samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení.
 2. opravy velkého rozsahu – oprava v ceně nad 40.000,-- Kč na 1 akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele, nebo města nebo který spravuje žadatel, a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a volnočasové činnosti na území města Mariánské Lázně).
 3. opravy malého rozsahu – oprava v ceně do 40.000,-- Kč na 1 akci (opravy menšího rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města nebo který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a pohybovéčinnosti na území města.

 

Dotaci na investice a opravy lze poskytnout pouze subjektům, které vykazují dlouhodobě se opakující činnost a které samy sportoviště spravují nebo provozují tělovýchovná a sportovní zařízení.

Dotaci na opravy nelze poskytnout subjektům, jejichž provoz nebo údržbu na jakémkoli zařízení zabezpečuje SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ p. o. Mariánské Lázně.

Podmínkou je, že se organizace bude na investici nebo opravě finančně podílet minimálně 30 %.

Každá investice a oprava se posuzuje dle svého účelua žadatel se podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace zavazuje k uskutečnění celé investice a oprav, na které mu byla dle žádosti dotace poskytnuta. V opačném případě bude právnická osoba povinna celou dotaci vrátit.

V žádosti bude třeba specifikovat, kolika členům bude předmět dotace sloužit, jak často a kterými spolky bude předmět dotace využíván.

 

 1. na činnost

Při posuzování žádosti může být brán v úvahu podíl mládeže z celkového počtu členů základny žadatele.

Uznatelné výdaje jsou zejména: nájemné sportovišť, energie, vodné stočné, materiál k zajištění konkrétní sportovní činnosti klubu, odměny trenérů, zaměstnanců a pomocného personálu, pojištění majetku, startovné a cestovné na mistrovská utkání, soutěže či závody, soustředění, ubytovací náklady, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného apod.

Neuznatelné výdaje jsou zejména: dary, pohoštění, prázdninové a rekreační pobyty.

 

 1. na podporu jednotlivých sportovních akcí

Konaných na území Města Mariánské Lázně a přilehlých sportovních areálech.

Uznatelné výdaje jsou zejména: materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, cestovné, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného, nájemné sportovišť, ceny v přiměřené výši, podíl na hudební produkci,ozvučení, odměny pro pracovníky zajišťující akci, propagace akce apod.

 

 1. systémová podpora sportu

Mimořádná dotace na výjimečnou reprezentaci Města Mariánské Lázně a za výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích a dlouhodobou výchovnou činnost mládeže.

Dotaci lze poskytnout zejména na mistrovská utkání, závody, Poháry, Velké ceny a soutěže na vrcholové republikové úrovni. Dále také na podporu účasti na světových a evropských akcích.

Tato dotace nevylučuje poskytnutí dotací dle čl. III. a) investice a opravy, b) činnost, c) jednotlivé sportovní akce.Dotaci lze poskytnout také organizacím propagující dlouhodobě sportovní a pohybovéaktivityve městě.

 

Mimořádná dotace

Vznikne-li finanční zůstatek z kterékoli položky, který je účelné ještě v daném roce využít na sportovní aktivity, může Komise sportu Radě města zcela mimořádně navrhnout její rozdělení i mimo stanovené termíny formou mimořádnéžádosti o dotaci.

 

IV.
Žádost o dotaci

 

O dotaci mohou žádat právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity.  Zejména se jedná o sportovní kluby a spolky, registrovaná dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a společnosti zabývající se sportovní činností, nebo volnočasovými aktivitami a působící na území Města Mariánské Lázně. Žádosti nebude vyhověno, pokud má žadatel závazek po lhůtě splatnosti vůči Městu Mariánské Lázně.

Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně. V nich musí být povinně uveden zejména účel žádosti, požadovaná výše dotace, identifikace žadatele a doloženy údaje potřebné pro posouzení žádosti (kopie registrace, účetní závěrka za minulý rok, soupis všech činnýchčlenů s uvedením data narození, kopie přihlášek do soutěženebo výsledkové listiny soutěží).

Při prvním podání musí žadatel u každé žádosti doložit doklady o vzniku žadatele (registrace u Ministerstva vnitra České republiky, stanovy, zakládací listina, doklady o založení účtu organizace, doklad o přidělení IČ, jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby, jeho postavení v organizaci a doklad organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem), v dalších letech musí být žádost doložena prohlášením statutárního orgánu právnické osoby, že údaje uvedené při prvním podání žádosti jsou platné, a že při jakékoliv změně těchto údajů ohlásí změnu poskytovateli dotace do 30 dnů.

Žádosti dle čl. III. a) musí být dále doloženy jednoduchou projektovou dokumentací, propočtem stavebních nákladů a rovněž identifikací vlastnických vztahů k nemovitostem (včetně práv a závazků na nich váznoucích) pokud tyto údaje již nejsou známy. Změny vlastnických vztahů nutno ihned ohlásit příslušnému pracovišti Městského úřadu.

Žádosti dle čl. III. b) musí být doloženy výsledkovou listinou soutěže za minulé soutěžní období, kalendářem soutěží na příslušné období, seznamem všech aktivních členů organizace s datem narození včetně bydliště, oficiální soupisky na soutěže, rozpisy tréninků a dalšími přílohami uvedenými v žádosti.

Termíny pro podávání žádostí o dotace dle čl. III. a), III. b) jsou stanoveny vždy do 15.12. běžného roku včetně doložení dokladů.

U žádostí dle čl. III. c) je nutné podat žádost před konáním jednotlivé akce. Podání žádosti je ve dvou termínech, a to do 15.12. (rozděluje se maximálně 80% příslušného podílu fondu) a 31.07. (zbytek podílu) běžného roku. Podzimní část dotací je určena zejména na akce zimních a jarních období, které přesahují až do následujícího roku. K žádosti budou přiloženy předpokládané výdaje a příjmy (položkový rozpočet).

U žádostí dle čl. III. c) se žadatel zavazuje, že na propozicích a propagačních materiálech bude vždy výrazně uvedeno, že akci podporuje Město Mariánské Lázně (logo, název města, za „podpory města Mariánské Lázně“, „akce je podporována Městem Mariánské Lázně“ apod.). Každý žadatel je povinen zaslat podklady (upoutávka, plakát apod.) ke konání sportovní akce na e-mail: aktuality@sport-marianskelazne.cz a zajistit zveřejní těchto podkladů na webu www.sport-marianskelazne.cz min. 15 dní před akcí.Dále je povinen žadatel zaslat dokumentaci (foto, článek apod.) o konané akci a zajistit zveřejnění této dokumentace na výše uvedeném e-mailu a www stránkách do 5 dnů po datu konání akce. V případě nedodržení těchto podmínek bude přidělená dotace na akci krácena o 20%. Tuto částku bude povinen žadatel vrátit. Při opakovaném porušení těchto podmínekmůže být žadatel vyloučen z možnosti přidělení dotací na následující rok.

Žádost o dotaci dle čl. III. d) předloží žadatelé nejdéle do 31.05. příslušného kalendářního roku. Dotace bude vyplácena ve 2. pololetí tohoto kalendářního roku a bude vyúčtována do 30.06. následujícího kalendářního roku.

V.
Rozdělení prostředků

 

Výši disponibilních prostředků na Systémovou podporu sportu dle čl. III. d) Pravidel určí Komise sportu na svém 1. jednání v tom daném roce, také navrhne vybrané akce mimořádného charakteru a výši disponibilních prostředkůna tyto výjimečné případy. Tyto prostředky budou z Fondu sportu účelově vyčleněny a zbylé prostředky se rozdělí dle níže uvedených kritérií.

 

Schválení prostředků v Zastupitelstvu města Mariánské Lázněna návrh Komise sportu a Rady městaMariánské Lázně proběhne nejpozději k 30.03. příslušného roku následujícím poměrem:

dle čl. III. a)           max. do 25 %        na dotace na investice a opravy,

dle čl. III. b)           max. do 60 %        na dotace na činnost,

dle čl. III. c)           max. do 50%         na dotacena sportovní akce.

 

VI.

Posouzení žádostí

 

 1. U dotací dle čl. III. a) bude dána přednost těm žadatelům, kteří doloží vyšší podíl vlastních prostředků na zajištění investiční akce. Dotace bude přidělena max. do 70% rozpočtovaných nákladů.
 2. U dotace dle čl. III. b) bude částka stanovená podle čl. V., rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto kritériím:
  1. počet aktivních registrovaných členů,kteří mají řádně zaplacen členský příspěvek,
  2. za aktivní členy se nepovažují dospělí a zákonní zástupci dětí a mládeže se zaplacenými členskými příspěvky, kteří se aktivně a soustavně nepodílí na činnosti klubu. Naopak za aktivní členy bodované 1 bodu se považují v tabulce,,Ostatní“ sportovci, kteří neobsazují dlouhodobé celoroční soutěže, trenéři, cvičitelé, členové výborů, vedoucí mužstev, pomocný personál, staré gardy apod.
  3. zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, trénincích, cvičeních a přípravě,
  4. výběru členských příspěvků v  doporučené výši 1.000,- Kč na člena ročně (bez rozdílu věku).
 3. Uvedená kritéria se ohodnotí bodovým systémem, přičemž za každého řádně zaregistrovaného aktivního člena platícího stanovené členské příspěvky se započtou body dle níže uvedené tabulky (u školních sportovních klubů 0,5bodu). Každý člen mládeže do 23let se násobí koeficientem 10. Každý člen může být započítán pouze jednou.
 4. Žadatelům, kteříneobsazují dlouhodobé a celoroční soutěže, bude dotace násoben koeficientem 1.
 5. Žadateldoloží, kolika stupňovou soutěž organizace hraje. V případě, že se jedná o republikovou jednostupňovou soutěž a také účastníci na mezinárodních soutěžích, bude počet členů účastnících se této soutěže násoben koeficientem2,5jako v případě krajské soutěže. V případě vícestupňových soutěží budou příslušné počty členů soutěže násobeny koeficientem1,5do úrovně okresních soutěží, koeficientem2,5v krajských soutěžích a koeficientem 5 v republikových a vyšších soutěžích( ev. ME a MS).Výpočet se stanoví podle tabulky – Bodové hodnocení. Poté se stanoví poměr finančních prostředků připadajících na jednotlivé žadatele dle čl. III. b) jako podíl přepočtených a celkových bodů.
 6. U dotací dle čl. III. c) bude přihlíženo, zda se jedná o akci pro mládež a dále zejména k hodnocení významnosti, přínosu a tradici sportovní akce. Preferovány budou tradiční sportovní akce s mimořádným přínosem či významem pro Město Mariánské Lázně a také akce s nadregionálním významem. Přihlížet se bude rovněž k velikosti a složení cílové skupiny. Zvýhodněny budou akce pro větší počet účastníků a s dopadem na co nejširší cílovou skupinu. Dále lze přihlížet i ke kvalitě předložené žádosti a úplnosti popisu projektu.

 

TABULKA – BODOVÉ HODNOCENÍ

Tabulka – Bodové hodnocení

Body

Počet členů

Bodové hodnocení

Dospělí

Mládež do 23 let

Celkem

Dospělí

Mládež

do 23 let

Celkem

1x

10x

Ostatní

1x

 

 

 

 

 

 

Okresní a nižší soutěž

(příp. nejnižší soutěž)

1,5x

 

 

 

 

 

 

Krajské soutěže

(příp. 2. nejnižší soutěž)

2,5x

 

 

 

 

 

 

Republikové a vyšší soutěže

5x

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

U všech kategorií se rozumí, že se jedná o žadatele s pravidelnou činností a pravidelnými tréninky. Do Republikových a vyšších soutěží je nutno se kvalifikovat z postupových soutěží (okres, kraj atd.), nebo splněním limitu (např. atleti).Funkcionáři klubů, trenéři, pomocný personál apod. jsou zařazeni v kategorii Ostatní. VŠICHNI UVEDENÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ MUSÍ MÍT ZAPLACENY ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY!!!

 

VII.
Poskytnutí dotace

 

 1. Kontrolu úplnosti žádostí o dotaci, jejich sumarizaci, zabezpečuje určený zaměstnanec Městského úřadu Mariánské Lázně.
 2. Posouzení žádostí dle těchto pravidel, přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku provede Komise sportu.
 3. Na základě doporučení Komise sportu projedná Rada městaMariánské Lázně návrh poskytnutí dotací na příslušný kalendářní rok předložený ve formě uceleného rozpisu zpracovaného Komisí sportu. Prostřednictvím příslušného odboru doporučíRada města Mariánské Lázně rozpis dotací Zastupitelstvu města Mariánské Lázněke schválení nejpozději do 31.03. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na dotace návrh na poskytnutí dotací dle čl. III. a), III. b) a III. c) I. období (členěný na jednotlivé žadatele), zůstatek prostředků na poskytování dotací dle čl. III. c) a rovněž stanovisko Komise sportu. Rozpis, schválený Zastupitelstvem města Mariánské Lázně, je pro dané období závazný.
 4. Poskytnutí dotací dle čl. III. d) projednává a doporučuje Komise sportu, schvaluje Zastupitelstvo města Mariánské Lázně.
 5. Poté, co Zastupitelstvo města Mariánské Lázně rozhodne o poskytnutí dotací, je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je dotace poukázána na účet žadatele. Poskytnutou dotaci je žadatel povinen vyúčtovat k 31.12. běžného roku, vyjma bodu III. c) a III. d) a vyúčtování předložit příslušnému pracovišti MěÚ Mariánské Lázně:
  1. dle čl. III. a) – investice a opravy velkého a malého rozsahu nejdéle do 31.01. následujícího roku. Při vyúčtování musí žadatel předložit celkovou částku vynaloženou na každou investici nebo opravu zvlášť, tak jak bylo uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Kontrola bude provedena dle skutečně vynaložených prostředků a bude opět přepočítán poměr 70 % poskytnutých příspěvků. Případný rozdíl je příjemce dotace na výzvu povinen vrátit zpět na účet města.
  2. dle čl. III. b) – činnost nejdéle do 31.01 následujícího roku. K vyúčtování žadatel předloží čestné prohlášení o výši přijatých členských příspěvků za rok celkem.

dle čl. III. c) – sportovní akce nejdéle do 2 měsíců po konání akce. K vyúčtování

žadatel doloží účast např.:  seznamy všech soutěžících účastníků akce

nebo při konání kolektivních sportů seznam mužstev apod.

 1. dle čl. III. d) – systémová podpora sportu do 30.06 následujícího kalendářního roku po obdržení dotace.
 1. Žádosti o změnu vyúčtování již schválené dotace (posun termínu akce, změna názvu akce, změna účelu využití finančních prostředků, změna termínu vyúčtování apod.) budou zaslány odboru školství MěÚ Mariánské Lázně, Komise sportu je projedná a doporučí ke schválení Radě města Mariánské Lázně.
 2. V případě, že žadatelnepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném termínu, a to ani do 14 dnů po obdržení písemné urgence, je povinna dotaci na výzvu odboru školství MěÚ Mariánské Lázně vrátit, a to  v plné výši na účet města. Žadatelbude navržen na vyloučení z poskytnutí všech dotací dle čl. III. v následujícím roce. Písemnou urgenci zasílá odbor školství MěÚ Mariánské Lázně.
 3. Žadatel o dotaci na akci, který v době podání žádosti o dotaci nezná přesný termín konání akce, je po jeho zjištění povinen tento termín nahlásit správci webu, který termín zanese do sekce kalendárium akcí na webových stránkách sport-mariánské lázně.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu nad dodržováním těchto Pravidel zajišťuje příslušné pracoviště MěÚ Mariánské Lázně, členové Komise sportu a ostatní kontrolní orgány v rámci svých pravomocí.
 2. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí Rada města Mariánské Lázně na doporučení Komise sportu žadatele pro daný rok ze seznamu a v případě, že je dotace již vyplacena, doporučí Zastupitelstvu města Mariánské Lázně její vrácení v plné výši. Zjištění zamlčování či zkreslování údajů zakládá na právo vyloučení žádostí žadatele z hodnocení i v následujících letech.
 3. Výjimky z těchto pravidel uděluje Zastupitelstvo města Mariánské Lázně.
 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 5. Dotace dle čl. III. a) a III. b) lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost na území Města Mariánské Lázně a trvale pečují o mládež nejméně dva roky i v případě změny registrace (např. odchod oddílu z původní organizace). V takovém případě je nutné doložit čestné prohlášení o předchozí době působnosti organizace.
 6. V případě prodeje objektu, na který byla poskytnuta dotace dle čl. III. a) jinému vlastníkovi, bude tato dotace vrácena městu prodávajícím v případě, že nový vlastník objektu smluvně nezaručí využívání objektu ke stejnému účelu, na který byla dotace poskytnuta, dlouhodobě, nejméně však po dobu 5 let od doby poskytnutí dotace.
 7. Pokud bude poskytnuta dotace na investice dle čl. III. a) – investice, musí organizace zachovat stejnou činnost nejméně po dobu 5 let, v opačném případě bude poskytnutá částka vrácena městu v plné výši. O změně činnosti je příjemce povinen informovat poskytovatele dotace ihned, jak o změně rozhodne nebo jak se o ní dozví. Na doporučení Komise sportu může Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vrácení dotace nebo její části prominout.
 8. Pravidla schválena Radou města Mariánské Lázně usnesením č. RM/664/17 ze dne 28.11.2017, se mění usnesením č. RM/505/19 ze dne 15. 10. 2019 a nabývají účinnosti dnem schválení Radou měst Mariánské Lázně.