Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 6. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:57

Slunce zapadá:21:21

PARTNEŘI

Živý krajKK

Český rozhlas Karlovy Vary

Karlovy VARY REGION CARD

Obsah

Provozní řád (128.53 kB)

   

PROVOZNÍ ŘÁD

SPORTOVNÍ AREÁL VIKTORIA, U NEMOCNICE 604, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

I. Všeobecné podmínky


1.Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do sportovního areálu s tímto provozním řádem včetně jeho příloh a dodržovat jeho ustanovení.
2. Do areálu lze vstupovat pouze vchodem k tomu určeným
3. Provozní řád (jeho kopie) je v plném znění zveřejněn u vstupů do sportovního areálu, je k dispozici u správce areálu a na webu provozovatele sportoviště.
4. Tímto provozním řádem (dále PŘ) jsou stanoveny obecné podmínky využívání objektu veřejností, sportovními organizacemi a ostatními uživateli areálu, pokud není stanoveno jinak, jsou všechna opatření vyplývající z PŘ platná pro všechny uživatele a návštěvníky objektu.
a) Všechny výše uvedené osoby se musí chovat tak, aby nedošlo k žádnému poškození zařízení celého víceúčelového sportovního areálu, fyzickým či materiálním újmám ostatních osob a poškození či ztráty majetku provozovatele nebo věcí situovaných v prostorách, které jsou užívány. V opačném případě je provozovatel oprávněn postupovat proti takové osobě ve smyslu platných legislativních opatření a vyžadovat náhradu, opravu či jinou vhodnou formu úhrady za poškozené části zařízení nebo majetku osob.
5. Při konání všech sportovních a kulturních akcí přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu pořadatelská služba, která pořádá danou sportovní akci.
6. Ve sportovním areálu je zakázáno: kouřit a manipulovat  s ohněm a pyrotechnikou, vstupovat  na sportovní plochu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, podlézat, přelézat a jiným způsobem překonávat zábradlí, které ohraničuje atletickou dráhu, oplocení kolem hřiště a sportovišť, překonávat vnější oplocení areálu, přesouvat veškeré vybavení a zařízení v areálu, houpat se a neodborně manipulovat s brankami, poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení v areálu, sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
7.Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, jakož i předměty, které lze použít jako zbraň. Je zakázáno házet předměty jakéhokoli druhu kdekoliv v areálu.
8. Konzumace alkoholu v areálu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA  mimo sportovní a společenské akce s pořadatelskou službou.
9.Je zakázáno vodění psů a ostatních zvířat v celém sportovním areálu, ježdění po atletickém oválu na kole, koloběžkách a jiných prostředcích, stejně jako ježdění s kočárky po atletické dráze.

II. Pořádání sportovních a kulturních akcí

1. Prokázání totožnosti návštěvníka a provádění kontrol
Za účelem zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu je oprávněna bezpečnostní nebo pořadatelská služba požadovat po návštěvníkovi bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný opravňující doklad ke vstupu do areálu

Návštěvník je povinen prokázat svoji totožnost na vyzvání pořadatelské služby při vstupu a v odůvodněných případech: (například podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na stadion) nebo v případě porušení návštěvního řádu i kdykoliv během pobytu na stadionu. Sankcí je nevpuštění na stadion nebo vyvedení ze stadionu bez jakékoliv náhrady.

Při vstupu na stadion je návštěvník povinen strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na stadion a také kdykoliv během pobytu na stadionu. Tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu vnášení nevhodných předmětů (pyrotechniky, tyčí a jiných nebezpečných předmětů) a minimalizaci rizik při vstupu na stadion. Sankcí je nevpuštění na stadion nebo vyvedení ze stadionu bez jakékoliv náhrady.

Pořadatel je oprávněn odepřít vstup na stadion osobám, které nemají  platnou vstupenku, kteří se odmítnou podrobit vstupní kontrole, dále osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatele obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích a dále osobám, kterým byl ze strany jiných profesionálních klubů zakázán vstup na stadiony, kde profesionální kluby odehrávají soutěžní utkání.

Na stadion je zakázáno vnášení jakýchkoliv předmětů, které mohou jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků, kterými je možno poškodit majetek. Dále je zakázáno jakékoliv jednání účastníků akce, které by mohlo ohrozit bezpečnost, zdraví účastníků a narušit veřejný pořádek v místě a okolí konání akce. Při porušení bude následovat sankce ve formě nevpuštění na stadion nebo vyvedení z areálu včetně zabavení vnášené věci bez náhrady. Při poškození majetku bude vždy žádána a uplatňována náhrady škody vůči tomu, kdo škodu způsobil.

2. Ochrana osobních údajů

Návštěvníci berou na vědomí, že areál stadionu je monitorován průmyslovými kamerami provozovanými a vlastněnými provozovatelem areálu.

Návštěvníci tímto souhlasí, bez dalšího upozornění či nutnosti jakéhokoliv dalšího souhlasu, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce Akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce třetími osobami se souhlasem provozovatele sportoviště.

Provozovatel sportoviště si zakotvuje právo předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to včetně FAČR, LFA a dalších klubů, jako dalších správců, a to v rozsahu přípustném podle právních předpisů České republiky.

III. Ostatní ustanovení

1. Sportovní areál je určen pro sportovní a rekreační využití široké veřejnosti, a může být v určených hodinách, na základě dohody, vyčleněn pro využití pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

2. Sportovní areál tvoří:

-travnaté fotbalové hřiště včetně ochozů, atletická dráha s doskočištěm pro skok daleký a vysoký, fotbalové hřiště s UMT povrchem

3. Sportovní činnost na sportovištích je plánována, organizována, řízena trenéry sportovních klubů nebo jinými odpovědnými vedoucími.

4. V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh, mlha, aj.), kdy hrozí poškození hřiště a sportovišť, je správce areálu oprávněn konání akce, tréninku fotbalového mužstva či jiných aktivit zrušit. Vlastník nehradí žádné náklady spojené se zrušenou danou akcí z důvodu špatného počasí. Po domluvě se správcem areálu lze takto zrušený termín, z důvodu špatného počasí, nahradit jiným.

5. Pro případné ošetření drobných poranění je po dohodě se správcem areálu uživateli k dispozici lékárnička.

6. Za provoz víceúčelového sportovního areálu zodpovídá správce areálu (dále jen "správce").

 

IV. Popis objektu

1. Fotbalové hřiště je určeno pro hru kopané, a neslouží k volnému využití všech osob, které se nacházejí v areálu. Vstup do tohoto prostoru a jeho využití je dovolen jen se souhlasem vedoucího areálu a provozovatele

2. Atletická dráha s doskočištěm je určena výhradně ke sportovnímu využití, není určena k volnému vstupov ání.

3. Vstup na tyto hřiště je povolen jen za těchto podmínek:

Vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště.

Vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně:

-atletická dráha s doskočištěm: tretry s kovovým hřebem 4-6mm, sportovní obuv

V. Správa areálu

1. Vedoucí areálu přijímá objednávky a rezervace jednotlivých ploch hřišť na tel.: 774 875 959 nebo na: viktoria@sms-ml.cz.

2. Při rezervaci je uživatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného uzavření víceúčelového hřiště správcem či provozovatelem informován.

3. Správce vede provozní deník, do kterého zaznamenává mimo jiné závady a popřípadě provedené údržby a opravy.

4. Uživatel je povinen předat správci prostory, které používal, ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutí k běžnému opotřebení za dobu užívání.

5. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.

6. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. V případě škody způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci areálu a v plné výši ji uhradit.

7. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.

8. Po ukončení každé akce si pořadatel dané akce zajistí úklid všech používaných prostor. V celém prostoru sportovního areálu bude dodržován noční klid, čistota, pravidla slušného chování, vzájemné úcty a respektování.

 

VI. Provozní doba pro veřejnost

1. Letní sezóna (duben-říjen): PO-NE 8 – 20 hodin, o letních prázdninách do 21 hodin.

2. Zimní sezóna (listopad-březen): PO-NE  9 - 20 hodin - pouze provozovatelem vyhrazená sportoviště.

3. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

 

VII. Závěrečná ujednání

1.Z užívání prostoru sportovního areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují tento provozní řád a pokyny vedoucího objektu, dále osoby, které ničí zařízení, ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních osob nacházejících se v prostoru sportovního areálu, dále osoby podnapilé a pod vlivem jiných návykových látek.

2. Sankce pro porušení Provozního řádu je vykázání z prostoru areálu.

Důležitá telefonní čísla
Vedoucí areálu: 774 875 959
Městská policie: 354 922 166, 156
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

Provozovatel: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ, příspěvková organizace, Tyršova 621/21A, 353 01, Mariánské Lázně

Areál je monitorován kamerovým systémem.

Mgr. Viktor Borsik
ředitel